| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

- Општи услови за улазак у Србију

- Права и обавезе страних држављана

 

ИЗДАВАЊЕ ВИЗА

Држављанима САД није потребна виза за путовање у  Републику Србију. Пасош мора да важи најмање три месеца након намераваног датума одласка из Републике Србије.

Носиоцима америчке путне исправе за странце (Permit to Re-enter, Refugee Travel Document) потребна је виза за улазак у Републику Србију.

Ако немате амерички пасош, проверите овде да ли Вам је потребна виза за путовање у Републику Србију. Страни држављани који имају важећу америчку визу или регулисан боравак у САД (зелена карта) могу да уђу у Републику Србију без визе и бораве најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци. Виза мора бити важећа све време боравка у Републици Србији. Такође, страни држављани који имају важећу шенгенску визу, визу Велике Британије или визу осталих држава чланица Европске Уније  могу да уђу у Републику Србију без визе и бораве најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци. Наведена могућност уласка у Републику Србију без визе важи од 8.новембра 2014. и иста се не односи на стране држављане који су носиоци путних листова или путних исправа за избеглице и странце. 

Странац који има вишеструко држављанство сматра се држављанином државе која му је издала путну исправу са којом је ушао у Републику Србију. За време боравка и приликом изласка из Републике Србије странац је дужан да користи путну исправу државе са којом је ушао у Републику Србију. 

 

ВРСТЕ ВИЗА


Врсте виза су:


I  виза за краћи боравак (виза Ц)
II  виза за дужи боравак (виза Д)

 


I  ВИЗА Ц (виза за боравак до 90 дана)

 

Виза за краћи боравак је одобрење за улазак у Републику Србију, транзит преко територије Републике Србије или боравак на територији Републике Србије до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка. Виза за краћи боравак се издаје за један, два или више улазака у Републику Србију.
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.

Потребни документи за визу Ц:

 1. Важећи пасош (Пасош мора да важи најмање три месеца након намераваног датума одласка из Републике Србије. Пасош мора да садржи најмање две узастопне празне странице.)
 2. Испуњен захтев за визу (формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у САД а не P.O.Box. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи.)
 3. Фотографија величине 3,5 x 4,5цм
 4. Позивно писмо - не старије од 6 месеци (За приватну посету је потребно позивно писмо од рођака или пријатеља оверено у Суду или Општини. Ако се подноси захтев за пословну визу, прилаже се (а) званичан позив од стране фирме из Србије, наводећи природу посла, очекивано трајање посете као и име и адресу фирме или институције; (позивно писмо) i (б) писмо од америчке фирме о посети партнеру у Србији). Правно или физичко лице које даје странцу гаранцију којом се обавезало да ће сносити његове трошкове боравка и принудног удаљења уколико се они не могу наплатити од самог странца, дужно је да оверену копију гаранције презентира надлежном органу по месту боравишта странца. Уколико се захтев за визу односи на туристичко путовање, потребан је доказ о туристичком путовању (ваучер, резервација хотела). Уколико се захтев за визу односи на транзит преко територије Републике Србије, потребна је виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију. Уколико за ту државу није потребна виза, неопходно је приложити други доказ о уласку или боравку у датој држави. 
 5. Доказ о боравку у САД (копија зелене карте, радне дозволе, студентске визе)
 6. Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији (50 евра по дану боравка у Србији). Доказом се сматра готовина, извод са банковног рачуна или потврда банке о промету на рачуну у последња три месеца.
 7. Путно здравствено осигурање за период боравка у Србији.
 8. Адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином за доставу пасоша (коверат није потребан уколико се пасош преузима лично у Генералном конзулату).
 • Такса и трошкови за издавање визе Ц износе 95 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити Money Order који треба да глaси на "Consulate General of Serbia Chicago". Такса за издавање визе је неповратна. Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа износ од 2 долара.
 • Држављани Јерменије, Кине, Малија, Пакистана и Сирије плаћају трошкове за издавање визе у износу од 2 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити Money Order који треба да гласи на "Consulate General of Serbia Chicago". Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа износ од 2 долара.

Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.


II  ВИЗА Д (виза за дужи боравак)

Виза за дужи боравак је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана.

Виза Д се издаје страном држављану коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка.
Држављани САД, који намеравају да поднесу захтев за привремени боравак у Републици Србији, није потребно да подносе захтев за визу Д (за дужи боравак), већ захтев за привремени боравак подносе директно по доласку у Републику Србију. Детаље у вези са подношењем захтева за привремени боравак можете наћи овде. Ово се односи и на држављане других земаља којима није потребна виза за улазак у Републику Србију.

Странац који уђе у Републику Србије без визе а по основу сталног боравка у САД (зелена карта) или важеће америчке визе, не може да подноси захтев за привремени боравак у Србији, односно уколико намерава да поднесе захтев за привремени боравак, неопходно је да најпре поднесе захтев за визу Д (за дужи боравак) која омогућава регулисање привременог боравка по доласку у Србију.

Потребни документи за визу Д:

 1. Важећи пасош (Пасош мора да важи најмање три месеца након намераваног датума одласка из Републике Србије. Пасош мора да садржи најмање две узастопне празне странице).
 2. Испуњен захтев за визу (формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у САД а не P.O.Box. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи.) 
 3. Фотографија величине 3,5 x 4,5цм
 4. Доказ о боравку у САД (копија зелене карте, радне дозволе, студентске визе),
 5. Доказ о сврси и разлозима боравка у Републици Србији (погледајте доле која документа је потребно поднети у зависности од основа по коме се захтева привремени боравак) 
 6. Здравствено осигурање за период боравка у Србији. 
 7. Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији (50 евра по дану боравка у Србији). Доказом се сматра готовина, извод са банковног рачуна или потврда банке о промету на рачуну у последња три месеца.
 8. Адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином за доставу пасоша (коверат није потребан уколико се пасош преузима лично у Генералном конзулату).

Разлози боравка у Србији и документа која је потребно поднети:

ЗАПОШЉАВАЊЕ:
- уговор у раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији;
- извод о регистрацији правног лица, привредног душтва, спортског клуба или савеза или предузетника у Републици Србији.

ШКОЛОВАЊЕ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, СТРУЧНА ПРАКСА:
- потврда о упису у образовну установу. У случају научно-истраживачког рада, закључен уговор са научно-истраживачком организацојом;
- извод о регистрацији образовне установе као правног лица у Републици Србији.

СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ:
- када је супружник држављанин Републике Србије: извод из матичне књиге венчаних издат од стране надлежног органа Републике Србије, не старији од шест месеци;
- У случају ванбрачне заједнице са држављанином Републике Србије: уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете – извод из матичне књиге рођених за дете.

ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ:
- извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Републици Србији;
- уговор о раду или писмо цркве или верске заједнице којим се потврђује да је станац ангажован као свештеник или верски службеник.

ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА:
- допис здравствене установе у Републици Србији којим се наводи место и потребан период лечења;
- решење о регистрацији здравствене установе у Републици Србији;
- решење о регистрацији установе социјалне заштите у Републици Србији.

ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА:
- извод из листа непокртености (власнички лист);
- оверен купопродајни уговор или уговор о поклону;
- оставинско решење или судска пресуда о наследном праву.
 

 • Такса и трошкови за издавање визе Д износе 49 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити Money Order који треба да гласи на "Consulate General of Serbia Chicago". Такса за издавање визе је неповратна. Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа износ од 2 долара.
 • Држављани Јерменије, Кине, Малија, Пакистана и Сирије плаћају трошкове за издавање визе у износу од 2 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити Money Order који треба да гласи на "Consulate General of Serbia Chicago". Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа износ од 2 долара.

Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари