| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу може да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

НЕСТАНАК ПАСОША

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

УРУЧЕЊЕ ПАСОША

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Генерални конзулат. Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 30 минута. Неопходно је заказати термин за подношење захтева за издавање пасоша на телефон 312 670-6707, локал 101.


Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

 1. Документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, плави пасош СРЈ, лична карта или возачка дозвола. Уколико подносилац захтева не поседује ниједан од наведених докумената издат од стране надлежног органа у Републици Србији, неопходно је поднети важећи амерички идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, зелена карта).
 2. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, само приликом издавања првог биометријског пасоша.
 3. Оригинални извод из матичне књиге рођених  издат у Републици Србији, само приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, извод је потребан једино ако је дошло до промене личних података.

Наши грађани који већ поседују биометријски пасош Р. Србије када дођу на заказани термин ради узимања биометријских података потребно је да са собом понесу постојећи биометријски пасош и амерички идентификациони документ (зелена карта, возачка дозвола или други званични документ са фотографијом).

Наши грађани који не поседују биометријски пасош Р. Србије потребно је да уз поменуте документе донесу још и извод из матичне књиге рођених Р. Србије и извод из матичне књиге држављана Р. Србије. Поменута документа (под тачком 2 и 3) може прибавити и надлежан орган за издавање пасоша уз сагласност подносиоца захтева, што може продужити рок чекања новог пасоша. У ту сврху се потписује одговарајућа изјава приликом подношења захтева. 

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјаву можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин, погледајте овде. Потпис родитеља на изјави треба да буде оверен од стране Notary Public а потом оверен штамбиљем Apostille у канцеларији Secretary of the State - Office for Authentication of Documents. Приликом подношења захтева за малолетно дете, родитељи морају да се идентификују документом као што су важећи српски пасош или лична карта.

Конзуларна такса за издавање пасоша износи 76  долара или 82 долара уколико се захтев подноси раније од 7 месеци пре истека рока важећег пасоша.

Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Генерални конзулат пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен Генералном конзулату ради уручења.

Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

 • овлашћење (овлашћење мора да буде написано на српском језику и оверено испред нотара. Узорак овлашћења можете погледати овде)
 • пасош подносиоца захтева (ради поништења)
 • важећи пасош овлашћеног лица.

Држављани Србије који бораве у удаљеним државама и далеким дестинацијама у односу на Чикаго не морају да поново долазе у Чикаго ради преузимања пасоша. Приликом подношења захтева може се овластити Генерални конзулат да се нови пасош достави поштом а у ту сврху ће подносилац захтева обезбедити коверту са плаћеном поштарином. Достављање пасоша путем поште се врши на одговорност подносиоца захтева.

Генерални конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

 • децу рођену у САД док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичу књигу рођених у Републици Србији.
 • која закључе брак у САД и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији  кликни.НЕСТАНАК ПАСОША
                             
У случају губитка или  крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша америчкој полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Генералном конзулату Републике Србије у Чикагу може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети лично захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

I  За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word или PDF формат)
 4. Конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим (31,00 долара) и издавање новог пасоша (76,00 долара) износи укупно 107,00 долара.

II   За издавање путног листа неопходно је  приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word или PDF формат)
 4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public  уколико се захтев шаље поштом
 6. Конзуларна такса износи 63 долара
 7. Уколико се захтев пошаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведно можете проверити овде.

 


ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи месец дана од дана издавања. Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случејевима прописаним Законом.

Захтев за издавање путног листа се мора поднети лично, доласком у Генерални Конзулат Републике Србије у Чикагу или путем поште.

Неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 4. Конзуларна такса износи 63 долара
 5. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Питање: Да ли приликом подношења захтева за пасош треба да поднесем извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије?
Одговор Генералног конзулата: У складу са одредбама новог Закона о управном поступку, које су ступиле на снагу 8.јуна 2016.године, није више обавезно да се уз захтев за издавање пасоша подноси извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Податке из наведених докумената је у обавези да прибави надлежни орган за издавање пасоша уз вашу сагласност. Изјаву о сагласности за прибављање података службеним путем ћете потписати у Генералном конзулату приликом подношења захтева за пасош.

Питање: Да ли постоји рок за прибављање података службеним путем и да ли ће се то одразити на време за које ћу добити пасош? 
Одговор Генералног конзулата: Законски рок за прибаваљање података неопходних за решавање захтева за пасош службеним путем је 15 дана. Морате рачунати да ће се за то или краће време продужити процес решавања вашег захтева за пасош.    

Питање: Да ли се наплаћује додатна такса за прибављање неопходних података службеним путем приликом подношења захтева за пасош?
Одговор Генералног конзулата: Додатна конзуларна такса се не наплаћује за прибављање неопходних података службеним путем. Органи државне управе су дужни да размењују податке из службених евиденција и у ту сврху се не наплаћује такса. Приликом подношења захтева за пасош је потребно платити само прописану конзуларну таксу за издавање пасоша.

Питање: Већ сам прибавио извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Да ли наведена документа могу да поднесем уз захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Ствар је вашег избора да ли приликом подношења захтева за пасош желите да поднесте на увид наведена документа.  Уколико их већ поседујете, препоручујемо да их донесте јер ћете на тај начин скратити процес решавања вашег захтева за време које би било потребно да се неопхони подаци прибаве службеним путем.

Питање: Већ поседујем биометријски пасош. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би добио нови пасош.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријски пасош приликом подношења захтева за издавање новог пасоша потребно је да донесете на увид пасош који већ поседујете и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Пошто сам двојни држављанин не поседујем пасош Републике Србије али имам важећу биометријску личну карту Републике Србије. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би поднео захтев за пасош Републике Србије.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријску личну карту Републике Србије приликом подношења захтева за издавање пасоша потребно је да донесете на увид наведену личну карту и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Не поседујем ни један важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. Да ли је могуће поднети захтев за издавање пасоша на основу важећег америчког идентификационог документа?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да не поседујете ниједан важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије (пасош, лична карта, возачка дозвола) ваш идентитет се може утврдити на основу важећег америчког документа као што су пасош, возачка дозвола, зелена карта. Истовремено било би од користи да са собом понесете старе документе издате у Србији, попут плавог пасоша СРЈ и друге због података које исти садрже.

Питање: У Америку сам дошао пре неколико деценија у време бивше Југославије. Интересује ме да ли и на који начин могу да добијем српски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Пасош Републике Србије може добити сваки држављанин Републике Србије, једино уколико не постоје законом предвиђене сметње. Уколико поуздано знате да сте држављанин Републике Србије захтев за пасош можете поднети у Генералном конзулату. Уколико нисте сигурни да сте држављанин Републике Србије сугеришемо вам да контактирате Генерални конзулат који ће вам помоћи или упутити на начин на који се може утврдити чињеница држављанства.      

Питање: У мојим документима нема ЈМБГ (јединствени матични број грађанина). Да ли то може бити препрека да поднесем захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош можете поднети и без ЈМБГ. Уколико се у поступку решавања захтева утврди да заиста немате ЈМБГ, исти ће вам бити одређен и уписан у нови пасош.

Питање: Поседујем плави пасош СР Југославије на којем пише да важи до 15.августа 2021. Интересује ме да ли са тим пасошем могу да путујем?
Одговор Генералног конзулата: Са наведеним пасошем не можете да путујете без обзира на датум важења који је уписан у пасошу. Тзв. плави пасоши су престали да важе 31.децембра 2011.године. Саветујемо вам да поднесeте захтев за издавање новог биометријског пасоша.

Питање: С обзиром да боравим у Калифорнији молим да ме обавестите где у САД могу да поднесем захтев за биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за биометријски пасош се може поднети у било ком од три дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у САД. То су: Амбасада у Вашингтону и генерални конзулати у Њујорку и Чикагу. За остале конзуларне услуге неопходно је да се обратите надлежном представништву у складу са јурисдикцијом.

Питање: С обзиром да боравим у Аризони да ли постоји неки други начин да се поднесе захтев за биометријски пасош осим личног доласка?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош мора да се поднесе лично јер се приликом подношења захтева преузимају биометријски подаци (отисци прстију, дигитални потпис, дигитална фотографија).

Питање: Боравим у САД дуги низ година и интересује ме на који начин могу да прибавим извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству из Србије?
Одговор Генералног конзулата: Документа се могу прибавити на један од следећих начина:
- лично, уколико путујете у Србију;
- преко рођака или пријатеља који би требало да контактирају надлежног матичара и провере да ли у ваше име могу да подигну документа. У неким општинама документа се могу наручити из Србије и путем поште или online;
- преко Генералног Конзулата – погледајте на сајту: Остале конзуларне услуге / Прибављање докумената из Србије;
- преко неколико портала из Србије, преко којих документа можете наручити online -    http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Питање: На сајту сам прочитао да је потребно да приложим извод из матичне књиге рођених издат од органа Републике Србије. С обзиром да сам рођен у Хрватској да ли прихватате хрватски извод из матичне књиге рођених?
Одговор Генералног конзулата: Приликом подношења захтева за пасош се не може поднети извод из матичне књиге рођених издат од надлежних органа бивших југословенских република. Потребно је поднети извод издат од стране надлежног органа Републике Србије. 

Питање: Да ли је неопходно да долазим у Чикаго ради преузимања биометријског пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Неопходно је да дођете у Чикаго да лично преузимете пасош. Постоји законска могућност да дате овлашћење лицу које у ваше име може да преузме пасош. То је регулисано чланом 32 Закона о путним исправама, који гласи: “Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно, законски заступник или лице које он овласти“.  

Питање: Да ли постоји одређено време у које се може преузети биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Биометријски пасоши се уручују сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова. Напомињемо да Генерални конзулат не прима странке у дане српских и америчких празника. Информацију о празницима када је Генерални конзулат затворен можете наћи на насловној страни овог сајта.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Амбасади у Вашингтону. Да ли нови пасош могу да подигнем у Генералном конзулату Србије у Чикагу?
Одговор Генералног конзулата: Пасош можете да преузмете једино у представништву у коме сте и поднели захтев. С обзиром да сте поднели захтев у Вашингтону, пасош се може преузети искључиво у Вашингтону.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Генералном конзулату у Чикагу. Путујем у Србију па ме интересује да ли бих могао тамо да подигнем мој нови пасош?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да сте поднели захтев у Генералном конзулату у Чикагу, пасош се може преузети искључиво у Чикагу.

Питање: Поднео сам захтев за пасош за малолетног сина. Да ли је потребно да њега доводим у Генерални конзулат ради преузимања пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Пасош за малолетно дете преузима родитељ који је поднео захтев. Није потребно да сина доводите у Генерални конзулат. Том приликом, неопходно је да понесте ваш пасош, ради идентификације, и пасош вашег сина ради поништења истог.

Питање: Приликом подношења захтева за биометријски пасош да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош већ вам исти враћа након подношења захтева.

Питање: Приликом преузимања биометријског пасоша да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош. Исти се поништава и враћа вам се приликом уручења биометријског пасоша.

 

УРУЧЕЊЕ ПАСОША

 

Ово је преглед пристиглих пасоша у Генерални конзулат који су спремни за уручење подносиоцима.  
Уколико се број Вашег захтева налази на доњој листи, то значи да је Ваш пасош испоручен Генералном конзулату и да исти можете преузети. Напомињемо да број Вашег захтева можете наћи у потврди о поднетом захтеву која Вам је издата приликом подношења захтева за пасош.

Приликом преузимања пасоша неопходно је лично присуство лица на чије име гласи пасош. Потребно је донети потврду о поднетом захтеву и постојећи пасош ради поништења.

Пасош за малолетна лица преузима један од родитеља. Уколико је захтев поднео један родитељ уз писану сагласност другог, пасош преузима родитељ који је поднео захтев. Малолетно лице није потребно да буде присутно.  

Подносиоци захтева са удаљених дестинација у САД који су овластили Генерални конзулат да се нови пасош достави поштом, уколико постојећи пасош нису оставили у Генералном конзулату приликом подношења захтева, неопходно је да исти доставе поштом ради поништења. По пријему старог пасоша, Генерални конзулат ће стари пасош поништити и исти доставити са новим у коверти која је обезбеђена током подношења захтева.

Уколико желите да накнадно овластите Генерални конзулат да вам нови пасош достави поштом молимо да нам пошаљете адресирани коверат (UPS или USPS) са плаћеном поштарином, стари пасош ради поништења, као и одговарајуће Овлашћење

За додатна питања у вези са уручењем пасоша, контактирајте Генерални конзулат на info@scgchicago.org или на телефон 312 670 6707.

11. август 2020

7204 7335 7384 7407
7283 7337 7385 7408
7290 7347 7386 7413
7310 7356 7388 7415
7311 7361 7389 7419
7312 7362 7391 7422
7329 7365 7392 7425
7330 7381 7393 7439
7334 7382 7394  

07. август 2020

7160 7248 7275 7308 7336 7353 7372
7161 7251 7276 7309 7338 7354 7374
7175 7256 7288 7313 7339 7355 7376
7232 7257 7291 7315 7340 7357 7380
7233 7260 7295 7316 7342 7358  
7238 7262 7299 7322 7343 7359  
7240 7263 7301 7323 7345 7363  
7241 7265 7302 7331 7348 7367  
7244 7273 7305 7332 7350 7368  
7247 7274 7307 7333 7352 7371  

23 јул 2020

6667 7177 7203 7220 7252 7269 7284 7300
7119 7179 7206 7221 7253 7270 7285 7304
7138 7180 7207 7222 7254 7271 7286 7306
7151 7181 7208 7228 7255 7272 7287 7314
7158 7183 7210 7229 7258 7277 7289 7317
7159 7183 7212 7235 7259 7279 7292 7318
7163 7188 7214 7236 7261 7280 7293 7319
7164 7192 7216 7237 7264 7280 7294 7325
7167 7201 7218 7243 7267 7281 7296 7326
7176 7202 7219 7249 7268 7282 7297 7327

 

09 јул 2020

6938 7143 7157 7186 7199 7230
7126 7144 7162 7187 7200 7231
7127 7145 7165 7189 7205 7234
7129 7146 7166 7189 7213 7245
7130 7148 7168 7190 7215 7246
7134 7149 7169 7191 7223  
7136 7150 7170 7193 7224  
7139 7154 7171 7194 7225  
7141 7155 7172 7195 7226  
7142 7156 7182 7198 7227  

04 јун 2020

7071
7073
7078
7082
7083
7087
7090
7104
7105
7112
7113
7114
7115

22 мај 2020

7057
7070
7100
7102

 

15 мај 2020

6476 6947 6988 7021 7053 7091
6697 6949 6989 7023 7054 7092
6789 6954 6991 7024 7055 7093
6801 6957 6997 7030 7056 7094
6864 6959 6999 7031 7058 7095
6867 6960 7001 7032 7059 7096
6877 6961 7002 7033 7062 7101
6909 6962 7003 7035 7063 7103
6911 6963 7004 7037 7064 7106
6913 6964 7005 7038 7066 7107
6914 6965 7006 7040 7067 7109
6919 6966 7008 7041 7068 7111
6921 6967 7009 7042 7069  
6928 6968 7010 7043 7072  
6929 6969 7013 7044 7077  
6934 6973 7014 7046 7080  
6935 6974 7016 7047 7084  
6937 6980 7017 7049 7085  
6943 6984 7018 7050 7086  
6946 6987 7020 7051 7089  

 

11 мај 2020

6727 6853 6893 6920 6941 6972 6990 7015 7048 7098
6728 6868 6898 6925 6944 6975 6992 7019 7052 7099
6729 6871 6900 6926 6945 6976 6993 7022 7060 7110
6737 6876 6901 6927 6948 6977 6994 7025 7061 7116
6750 6883 6902 6930 6951 6978 6995 7026 7065 7117
6837 6888 6908 6931 6956 6979 6995 7027 7074  
6840 6889 6912 6932 6956 6981 6996 7028 7075  
6842 6890 6916 6933 6958 6982 6998 7029 7076  
6847 6891 6916 6936 6970 6983 7011 7034 7081  
6847 6892 6917 6940 6971 6990 7015 7045 7097  

02. март 2020

6475 6835 6859 6880 6922
6700 6836 6860 6887 6923
6757 6841 6861 6894 6924
6758 6842 6863 6897 6930
6775 6846 6869 6899 6942
6793 6848 6870 6905 6950
6809 6849 6871 6907 6952
6827 6850 6872 6910 6955
6832 6855 6874 6912  
6833 6858 6875 6918  

20. фебруар 2020

6706 6803 6830 6865
6745 6804 6834 6866
6760 6808 6843 6881
6763 6811 6844 6884
6764 6812 6851 6886
6772 6823 6852 6896
6776 6825 6853  
6784 6826 6854  
6785 6828 6856  
6797 6829 6862  

 

13. фебруар 2020

6669 6779 6795 6814 6831
6701 6780 6798 6815 6845
6742 6781 6799 6816  
6744 6782 6800 6817  
6752 6783 6802 6818  
6765 6787 6805 6819  
6766 6788 6806 6820  
6768 6790 6807 6821  
6773 6792 6810 6822  
6774 6794 6813 6824  

05. фебруар 2020

5953 6702 6724 6736 6751 6770
6470 6707 6725 6737 6753 6771
6595 6708 6727 6738 6754 6777
6641 6709 6728 6739 6755 6778
6650 6713 6729 6741 6756 6791
6654 6714 6730 6743 6759 6796
6666 6717 6731 6746 6761  
6673 6718 6732 6747 6762  
6687 6720 6734 6748 6767  
6695 6721 6735 6749 6769  

 

21. јануар 2020

6089 6608 6639 6660 6675 6686 6703 6723
6457 6614 6640 6661 6676 6688 6704 6726
6474 6616 6642 6662 6677 6689 6705 6733
6481 6627 6643 6663 6678 6690 6710  
6512 6629 6645 6664 6679 6691 6711  
6566 6630 6646 6665 6680 6693 6712  
6574 6632 6647 6668 6681 6694 6715  
6575 6633 6657 6671 6682 6696 6716  
6598 6634 6658 6672 6683 6698 6719  
6600 6638 6659 6674 6684 6699 6722  

 

31. децембар 2019

6320 6542 6571 6596 6611 6623 6651
6391 6551 6573 6597 6612 6624 6652
6394 6553 6584 6601 6613 6625 6653
6453 6555 6586 6602 6615 6628 6655
6486 6557 6587 6603 6617 6631  
6507 6558 6588 6604 6618 6636  
6535 6562 6589 6605 6619 6637  
6536 6565 6590 6606 6620 6644  
6537 6567 6591 6607 6621 6648  
6539 6568 6592 6610 6622 6649  

17. децембар 2019

5657 6479 6503 6522 6533 6550 6572 6593
6366 6482 6504 6523 6540 6552 6576 6594
6389 6483 6506 6524 6541 6554 6577 6599
6390 6484 6508 6525 6543 6556 6578  
6393 6491 6511 6526 6544 6559 6579  
6418 6494 6513 6527 6545 6561 6580  
6420 6498 6514 6529 6546 6563 6581  
6450 6499 6516 6530 6547 6564 6582  
6456 6500 6520 6531 6548 6569 6583  
6478 6502 6521 6532 6549 6570 6585  

05. децембар 2019

5918 6441 6464 6480 6497
5998 6443 6465 6485 6501
6143 6444 6466 6487 6505
6382 6445 6467 6488 6509
6408 6446 6468 6489 6510
6417 6447 6469 6490 6517
6432 6454 6471 6492 6518
6436 6455 6472 6493 6519
6438 6458 6473 6495  
6440 6462 6477 6496  

22. новембар 2019

5400 6354 6396 6419 6431 6459
5648 6371 6398 6422 6433 6460
5660 6372 6403 6423 6434 6461
5898 6375 6404 6424 6435 6463
6284 6376 6406 6425 6437  
6285 6377 6407 6426 6439  
6306 6385 6412 6427 6442  
6312 6386 6414 6428 6448  
6314 6392 6415 6429 6449  
6343 6395 6416 6430 6452  

 

13 новембар 2019

5897 6336 6356 6370 6401
5899 6337 6357 6378 6402
6288 6338 6358 6379 6405
6298 6339 6360 6380 6409
6309 6342 6361 6383 6410
6315 6344 6362 6387 6411
6318 6346 6363 6388 6413
6319 6348 6364 6397 6421
6321 6349 6365 6399  
6334 6350 6368 6400  

 

07 новембар 2019

6093 6276 6297 6326 6359
6100 6279 6300 6328 6367
6208 6281 6301 6329 6369
6232 6282 6302 6335 6373
6265 6286 6303 6340 6374
6266 6289 6305 6345 6381
6271 6291 6311 6347 6384
6272 6293 6316 6351  
6273 6295 6317 6352  
6274 6296 6325 6353  

 

29. октобар 2019

5857 6146 6179 6202 6219 6239 6257 6278 6310
5866 6148 6184 6203 6220 6240 6258 6280 6313
6063 6152 6185 6204 6221 6241 6259 6283 6322
6064 6160 6188 6205 6223 6243 6261 6287 6323
6108 6161 6189 6210 6225 6244 6264 6290 6324
6109 6162 6190 6212 6226 6250 6267 6292 6327
6119 6165 6193 6213 6227 6252 6268 6294 6330
6120 6169 6195 6215 6230 6253 6269 6299 6331
6131 6174 6196 6216 6231 6254 6275 6304 6332
6136 6175 6200 6217 6238 6256 6277 6307 6333

15. октобар 2019

5773 6140 6197 6234 6249
5847 6144 6198 6235 6251
6085 6145 6206 6236 6255
6090 6155 6207 6237 6262
6091 6163 6209 6241 6263
6096 6164 6222 6242 6270
6099 6172 6224 6245  
6101 6178 6228 6246  
6124 6181 6229 6247  
6129 6194 6233 6248  

 

08. октобар 2019

5399 6105 6139 6167 6186
5772 6112 6147 6168 6187
6009 6114 6149 6170 6191
6059 6115 6150 6171 6192
6072 6117 6151 6173 6199
6076 6121 6153 6176 6201
6082 6125 6154 6177  
6086 6130 6157 6180  
6092 6132 6159 6182  
6104 6138 6166 6183  

 

26. септембар 2019. 

5952 6037 6057 6102 6135
5954 6038 6060 6110 6137
6004 6040 6066 6116 6141
6006 6041 6067 6122 6142
6007 6044 6077 6123 6156
6010 6048 6078 6126 6158
6013 6049 6079 6127  
6014 6052 6080 6128  
6019 6053 6081 6133  
6020 6054 6095 6134  

16. септембар 2019.

4822 5992 6025 6055 6084 6113
5358 5993 6026 6058 6087 6118
5643 5994 6028 6061 6088  
5942 5996 6029 6068 6094  
5943 5999 6032 6069 6097  
5976 6002 6033 6070 6098  
5986 6003 6034 6071 6103  
5988 6015 6035 6073 6106  
5989 6021 6050 6074 6107  
5991 6024 6051 6075 6111  

04. септембар 2019.

5272 5961 5984 6046
5507 5962 5985 6047
5512 5963 5987 6056
5579 5964 6008 6062
5762 5970 6030 6065
5846 5972 6031  
5881 5973 6039  
5891 5974 6042  
5905 5980 6043  
5957 5981 6045  

27. август 2019.

5028 5978 6022
5677 5979 6023
5883 5983  
5884 6001  
5915 6005  
5920 6011  
5924 6012  
5939 6016  
5966 6017  
5977 6018  

20. август 2019.

5336 5803 5872 5930 5941 5958 5995
5488 5831 5886 5931 5944 5959 5997
5489 5834 5909 5932 5945 5960  
5516 5835 5917 5933 5946 5965  
5650 5838 5923 5934 5948 5967  
5664 5840 5925 5935 5949 5968  
5796 5854 5926 5936 5950 5969  
5797 5868 5927 5937 5951 5971  
5798 5869 5928 5938 5955 5975  
5799 5871 5929 5940 5956 5982  

08. август 2019.

5177 5791 5823 5845 5870 5901 5916
5239 5792 5824 5848 5876 5902 5919
5640 5794 5825 5850 5879 5903 5921
5717 5806 5826 5851 5880 5906 5922
5719 5810 5827 5855 5882 5907  
5752 5812 5828 5856 5885 5908  
5757 5815 5830 5861 5890 5910  
5764 5816 5832 5862 5892 5911  
5770 5817 5836 5863 5893 5912  
5774 5820 5837 5864 5894 5913  
5782 5821 5839 5865 5896 5914  

 

02. август 2019.

5327 5552 5553 5555 5570 5572 5573
5580 5584 5588 5589 5591 5593 5597
5598 5600 5614 5617 5621 5624 5627
5628 5629 5631 5636 5637 5641 5644
5645 5646 5651 5652 5654 5655 5658
5659 5661 5663 5665 5674 5681 5685
5692 5694 5695 5700 5703 5709 5710
5715 5727 5728 5730 5734 5738 5739
5742 5744 5747 5748 5749 5750 5754
5755 5759 5761 5763 5765 5769 5779
5786 5805 5807 5813 5829 5849 5858
5859 5867 5873 5874 5875 5877 5887
5888 5895 5900 5904      

 

26. јул 2019.

5312 5532 5560 5689 5785 5819 5843
5426 5541 5567 5701 5787 5822 5844
5525 5542 5575 5718 5795 5833 5852
5527 5543 5576 5723 5801 5841 5853
5531 5551 5619 5736 5809 5842 5860

19. јул 2019.

5079 5422 5487 5623 5732 5775 5790
5120 5431 5514 5626 5741 5776 5793
5295 5452 5524 5656 5743 5777 5800
5328 5453 5526 5678 5745 5778 5802
5332 5475 5557 5686 5746 5780 5804
5356 5477 5583 5687 5760 5781 5808
5402 5478 5592 5688 5766 5783 5811
5403 5480 5605 5699 5767 5784 5814
5404 5481 5615 5726 5768 5788 5818
5415 5484 5616 5731 5771 5789  

08. јул 2019.

5337 5387 5407 5438 5504 5672 5735
5347 5388 5408 5439 5506 5673 5737
5349 5391 5409 5441 5508 5704 5740
5351 5395 5413 5459 5558 5711 5751
5352 5396 5414 5500 5578 5729 5756
5357 5406 5421 5503 5618 5733  

01. јул 2019.

5335 5393 5451 5620 5696 5713 5722
5360 5397 5464 5625 5697 5714 5758
5365 5401 5468 5639 5706 5716  
5368 5427 5505 5668 5708 5720  
5390 5448 5511 5680 5712 5721  

26. јун 2019.

5194 5343 5383 5494 5642 5682 5707
5315 5346 5424 5495 5669 5683 5724
5322 5361 5445 5509 5670 5684  
5325 5370 5446 5544 5671 5691  
5340 5371 5449 5566 5675 5693  
5341 5372 5457 5594 5676 5698  
5342 5382 5486 5595 5679 5702  

14. јун 2019.

4274 5313 5394 5493 5582 5630 5662
4935 5373 5398 5498 5585 5632 5666
4936 5375 5429 5501 5599 5634  
5017 5376 5430 5510 5602 5635  
5307 5378 5435 5548 5606 5647  
5308 5379 5444 5556 5609 5649  
5309 5381 5471 5574 5622 5653  

06. јун 2019.

5152 5292 5323 5538 5568 5586 5607
5262 5296 5472 5539 5569 5601 5608
5264 5300 5482 5562 5581 5604 5613

03. јун 2019.

4812 5289 5350 5450 5536 5561 5603
5102 5329 5364 5502 5540 5587 5610
5281 5344 5423 5534 5545 5596 5611
            5612

28. мај 2019.

4813 5316 5412 5483 5521 5532 5550
5100 5320 5418 5485 5522 5533 5554
5241 5385 5460 5499 5523 5537 5559
5263 5386 5465 5518 5528 5546 5563
5266 5405 5466 5519 5529 5547 5564
5298 5410 5476 5520 5530 5549 5565

22. мај 2019.

4467 5198 5253 5362 5458 5496 5497
5016 5204 5255 5417 5461 5474 5515
5042 5242 5256 5442 5462 5479 5517
5056 5245 5271 5447 5467 5490  
5061 5247 5324 5455 5469 5491  
5084 5248 5359 5456 5470 5492  

13. мај 2019.

4967 5091 5125 5221 5306 5432 5454
5018 5111 5128 5229 5330 5433 5473
5050 5116 5130 5232 5367 5434  
5051 5117 5131 5251 5411 5436  
5052 5121 5136 5258 5419 5437  
5083 5123 5139 5259 5420 5440  
5086 5124 5206 5305 5428 5443  

06. мај 2019.

5070 5096 5132 5236 5303 5355 5377
5072 5097 5167 5240 5338 5366 5380
5082 5101 5222 5294 5348 5369 5384
5095 5105 5226 5299 5353 5374 5392

19. април 2019.

5012 5179 5200 5223 5290 5318 5339
5044 5183 5203 5249 5291 5319 5345
5046 5186 5209 5284 5293 5321 5354
5048 5190 5210 5285 5304 5331 5363
5066 5193 5217 5286 5311 5333  
5067 5199 5218 5288 5317 5334  

15. април 2019.

5006 5035 5071 5168 5260 5276 5297
5009 5036 5098 5171 5261 5277 5301
5021 5038 5140 5172 5267 5278 5302
5030 5039 5144 5176 5268 5279 5310
5031 5043 5163 5246 5269 5280 5314
5032 5045 5165 5252 5274 5282  
5033 5049 5166 5257 5275 5287  

09. април 2019.

5011 5020 5023 5024 5025 5047 5283
5019            

04. април 2019.

4995 5107 5156 5181 5213 5230 5244
4996 5135 5157 5184 5214 5231 5250
4997 5138 5158 5191 5219 5233 5254
5014 5151 5162 5201 5224 5234 5273
5015 5153 5173 5205 5225 5237  
5062 5154 5174 5211 5227 5238  
5094 5155 5175 5212 5228 5243  

27. март 2019.

4833 4975 4992 5126 5160 5187 5215
4951 4977 5029 5129 5161 5189 5220
4955 4978 5057 5134 5164 5192 5235
4958 4980 5077 5143 5169 5195  
4961 4981 5081 5147 5170 5196  
4964 4984 5092 5148 5178 5197  
4966 4985 5093 5149 5180 5202  
4968 4986 5113 5150 5182 5207  
4973 4989 5119 5159 5185 5208  

19. март 2019.

4684 4937 4949 5041 5078 5106 5127
4912 4938 4952 5054 5080 5108 5133
4913 4939 4954 5064 5087 5109 5137
4915 4941 4999 5065 5088 5110 5141
4922 4942 5003 5069 5089 5112 5142
4924 4931 4948 5040 5076 5104 5122
4927 4943 5013 5073 5090 5114 5145
4928 4946 5034 5074 5099 5115 5146
4929 4947 5037 5075 5103 5118  

08. март 2019.

4843 4897 4921 4979 5001 5022 5059
4853 4898 4932 4982 5004 5026 5060
4884 4900 4957 4983 5005 5027 5063
4885 4902 4963 4990 5007 5053 5068
4892 4903 4971 4991 5008 5055  
4896 4906 4972 5000 5010 5058  

26. фебруар 2019.

4862 4894 4920 4956 4969 4976 4993
4889 4899 4934 4960 4970 4987 4994
4890 4918 4945 4965 4974 4988  

 20. фебруар 2019.

4807 4858 4863 4872 4919 4940 4953
4856 4859 4868 4874 4925 4944 4959
4857 4861 4871 4882 4930 4950  

13. фебруар 2019.

4589 4738 4810 4835 4846 4865 4888
4608 4783 4818 4836 4847 4866 4901
4623 4786 4819 4839 4848 4870 4905
4630 4787 4820 4840 4851 4875 4923
4650 4788 4828 4841 4854 4879 4933
4660 4795 4832 4842 4855 4880  
4661 4804 4834 4845 4864 4887


 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари