| |     ћирилица | english  
Naslovna
Statusna pitanja

PRIJAVA RODJENJA DETETA

PRIZNANJE OČINSTVA

PRIJAVA BRAKA

PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE O RAZVODU BRAKA

PRIJAVA ČINJENICE SMRTI

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA  

 

 

PRIJAVA RODJENJA DETETA 


Za prijavu deteta rodjenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu rođenih  i evidenciju državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u Republici Srbiji) potrebno je dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev ( MS Word ili  PDF format) za upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije  potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično, uz prisustvo oba roditelja u Generalnom konzulatu, potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a,
 2. Popunjen zahtev ( MS Word ili  PDF format) za upis deteta u evidenciju državljana Republike Srbije. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu, potpis treba da bude overen od strane Notary Public-a.
 3. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih overen pečatom Apostille  (overava SECRETARY OF STATE države gde je dete rođeno) i preveden na srpski jezik. Prevod izvoda može biti sačinjen i u Generalnom konzulatu uz naplatu takse.
 4. Fotokopije važećih biometrijskih pasoša Republike Srbije za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša). Ukoliko roditelji ne poseduju važeće biometrijske pasoše Republike Srbije neophodno je priložiti fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za oba roditelja.
 5. Izvod iz matične knjige venčenih. Ukoliko brak nije upisan u matične knjige venčanih u Republici Srbiji, potrebno je podneti zahtev za prijavu braka. Ukoliko je dete vanbračno potrebna je izjava o priznanju očinstva.
 6. Ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost (Formular MS Word ili PDF format). Potpis deteta mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko istu ne potpisuje u Generalnom konzulatu,
 7. Konzularni troškovi u iznosu od 15 dolara se plačaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu.

     Napomena:

 • Izvod iz matične knjige na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara. Ukoliko se pošalje izvod bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara.
 • U skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, jedan od roditelja može potpisati izjavu da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi izvod iz matične knjige venčanih i fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za roditelje.
 • Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u  Republici Srbiji i ne vraćaju se podnosiocu zahteva.

  

 
PRIZNANJE OČINSTVA


Ukoliko je dete rodjeno vanbračno, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u Generalnom konzulatu ukoliko je državljanin  Republike Srbije (MS Word ili PDF format). Tom prilikom, neophodno je prisustvo oba roditelja a deteta samo ukoliko je starije od 14 godina. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da dodju u Generalni konzulat, potpisi na izjavi moraju biti overeni od strane Notary Public. Otac - strani državljanin daje izjavu o priznavanju očinstva pred organima svoje države. Na osnovu date izjave o priznavanju očinstva, vrši se prijava rodjenja deteta. 
  

      
 
PRIJAVA BRAKA 

Za prijavu braka zaključenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu venčanih po mestu poslednjeg prebivališta u Republici Srbiji potrebno je ovom Generalnom konzulatu dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev ( MS Word ili PDF format)  za prijavu braka potpisan od strane supružnika. Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public, ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Izjava o prezimenu posle zaključenja braka, potpisana od oba supružnika (MS Word ili PDF format). Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a, ukoliko se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu.
 3. Original američkog izvoda iz Matične knjige venčanih (Marriage certificate) overen pečatom Apostille od strane SECRETARY OF  STATE savezne države u kojoj je brak sklopljen, preveden na srpski jezik,                                             
 4. Fotokopije važećih biometrijskih pasoša ili lične karte Republike Srbije za oba supružnika (ako je jedan supružnik strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili drugog stranog identifikacionog dokumenta).
 5. Konzularni troškovi u iznosu od 23 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu.

     Napomena:

 • Ukoliko supružnicima ovo nije prvi brak, neophodno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih iz Srbije u kome je u rubrici "napomena" upisano da je prethodni brak razveden. Ovo nije potrebno ukoliko se, u skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, podnese izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu,  neophodno je istu potpisati pred  notarom.
 • Izvod iz matične knjige na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara. Ukoliko se pošalje izvod bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara.
 • Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i ne vraćaju se stranci.

 

PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE O RAZVODU BRAKA


Ako je brak razveden u SAD, potrebno je da se pokrene postupak za priznavanje strane sudske presude o razvodu braka kod opštinskog suda u Republici Srbiji, prema mestu poslednjeg prebivališta. Američka presuda o razvodu braka treba da bude overena pečatom Apostille i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji.

Po donošenju rešenja o priznavanju sudske presude o razvodu braka, isto treba dostaviti nadležnoj matičnoj službi kako bi se data činjenica evidentirala.

 

PRIJAVA ČINJENICE SMRTI

Za prijavu činjenice smrti u SAD radi upisa u matičnu knjigu umrlih po mestu poslednjeg prebivališta u Republici Srbiji potrebno je ovom Generalnom konzulatu dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev (MS Word ili PDF format) za prijavu činjenice. Potpis treba da bude overen od strane Notary Public, ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.
 2. Original američkog izvoda iz matične knjige umrlih (Death Certificate) overen pečatom Apostille od strane SECRETARY OF STATE savezne države u kojoj je lice preminulo, preveden na srpski jezik,
 3. Važeći pasoš ili lična karta Republike Srbije preminulog lica (ako lice nije posedovalo važeći pasoš ili ličnu kartu R.Srbije, potrebno je dostaviti drugi stari dokument koji dokazuje poslednje prebivalište lica u Srbiji).
 4. Konzularni troškovi u iznosu od 19 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu.

Napomena:

 • Izvod iz matične knjige na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara. Ukoliko se pošalje izvod bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara.
 • Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i ne vraćaju se stranci. 

 

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA  

Lice starije od 18 godina, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23 godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana. (Član 10 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Generalnom konzulatu
 2. Popunjen formular (MS Word ili PDF format) ukoliko se potpiše izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu,  neophodno je istu potpisati pred notarom. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkama 3, 5 i 6.
 3. Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu prebivališta ili rodjenja njegovih roditelja u momentu rodjenja podnosioca zahteva. Ovaj dokaz nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni dokaz pribavi službenim putem.
 4. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih overen pečatom Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents one savezne države u kojoj je podnosilac zahteva rođen. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Generalnom konzulatu uz naplatu takse. 
 5. Original uverenja o državljanstvu Republike Srbije za roditelje, ne starije od godinu dana. Ova dokumenta nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se podaci o državljanstvu Srbije za roditelje pribave službenim putem.
 6. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem.
 7. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),
 8. Fotokopija pasoša roditelja. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Generalnom konzulatu.

Konzularni troškovi iznose 15 dolara i plaćaju se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Generalni konzulat vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari